PRIVACYVERKLARING 

Dit is een privacyverklaring van Bowls Club Oudenrijn, gevestigd te Vleuten-De Meern, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40481853. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • lid wordt;
 • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 • contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • naam; adres; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; geslacht;
 • foto’s
 • aanvangsdatum lidmaatschap; voorkeur speelsessie; soort lidmaatschap
 • gegevens over afspraken.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • contributie te innen;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • onze website te verluchtigen met foto’s en/of naamsvermelding.

2. INFORMEREN,WIJZIGEN,CORRIGEREN,WISSEN,OVERDRACHTENBEZWAAR

2.1 Het beheer van de vastgelegde persoonsgegevens is belegd bij de ledenadministratie. U kunt daarmee contact opnemen via ledenadministratie@bowlscluboudenrijn.nl en informatie krijgen over:

 • de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • corrigeren, wissen, overdragen van persoonsgegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Bowls Club Oudenrijn;
 • hoe een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

3. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


3.1 Wijzullenuwgegevensuitsluitendgebruikenvoordeindezeprivacyverklaringgenoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

3.2 Belangrijke beveiligingsmaatregelen zijn:

 • het opslaan van persoonsgegevens op een USB-stick;
 • het niet beschikbaar zijn van een via onze website toegankelijke ledenlijst;
 • het ontbreken van contacten met social media.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derde(n):

 • Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond (NIOBB) 

4.2 Deze derde(n) gebruiken de gegevens voor:

 • Bepaling van de Bondscontributie NIOBB;

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie

publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking en uiterlijk tot de bij wetgeving vastgelegde termijnen.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Toelichting

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een wettelijk grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het gerechtvaardigde belang van de vereniging om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast heeft de vereniging voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die als geldige grondslag kan worden gebruikt.

Als deze genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt zal de vereniging om toestemming moeten vragen. De persoon van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt moet dan expliciete toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens of burgerservicenummers.


Bent u geïnteresseerd geraakt in de bowlssport?

U bent van harte welkom om te komen kijken en 4 maal geheel gratis een sessie mee te spelen.